วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่14

สอบ flast


            -แนะนำจันทรเกษมศิลป์ครั้งที่ 8       2คะแนน
            -แนะนำ mascot วช ของตัวเอง        3คะแนน
สรุปงาน Gift On The Moon 

                 https://plus.google.com/photos/106859402467376205758/albums/5714939154976962385


            การเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในงาน Gift On The Moon และการผลิตสินค้าจริง
 อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดให้ผู้เรียนได้นำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนในรายวิชา ออกแบบภาพเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีการออกแบบได้มาผลิตและสร้างสรรค์งานในงาน Gift On The Moon สาขาวิชาศิลปกรรม โดยในรายวิชาออกแบบถาพเคลื่อนไหวได้มี การสร้างตัวละครเพื่อทำงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวทำให้ได้ตัวละครที่สามรถนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานอย่างอื่นได้อย่างหลากหลาย
 รายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ ได้นำการออกแบบฟอนต์ลายมือมาผลิตใช้จริงโดยได้นำฟอนต์มาพิมพ์ลงในแม่เหล็กที่เป็นสินค้าของละครอนิเมชั่นเรื่อง Ant And Ants

สัปดาห์ที่13

-อาจารย์ประจำวิชาตรวจงานกลุ่มอีกครั้ง
-ในการทำงานกลุ่มต้องมีรายงานเดียวของแต่ละคนด้วย
-ส่งแบบsketchของคาเลคเตอร์


แนวคิดในการออกแบบการออกแบบให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่่งชาติเลยได้ความคิดที่จะนำเล่มหนังสือวิจัยมาเป็น Mascot เพราะเป็นตัวแทนของการทำวิจัย และหนังสือวิจัยยังแสดงให้เห็นถึง กระบวนการคิดแบบเป็นขั้นตอน
และยังศึกษาอย่างรู้จริง
สำหรับลักษณะบุคลิกของ น้องวิจัย นั้น เป็นผู้รู้ ฉลาดคิด และด้วยนิสัยที่มีความร่าเริงเป็นมิตรกับผู้ภพเห็น ตาม Concept ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต

สัปดาห์ที่12
-รายงานข่าวโปรแกรม Pencil
- อาจารย์ประจำวิชาตรวจงานกลุ่ม โดยที่กลุ่มไหนที่โดนแก้ต้องส่งภายในสัปดาห์หน้า
-สอนโปรแกรมflแบบละเอียด
-สัปดาห์ส่งคาเรคเตอร์
สรุปงานกลุ่ม
http://www.youtube.com/watch?v=Zq-20Jyg7w4


สัปดาห์ที่11

-อาจารย์ได้ให้ศึกษาเทคนิคในyoutube
-ตรวจงานกลุ่มและแนะนำรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม
-งานกลุ่ที่ทำต้องมีรายงานกลุ่ม
-กำหนดสอบ13มีนาคม55